معرفی آثار مرحله دوم كتاب سال در ۲ گروه

معرفی آثار مرحله دوم كتاب سال در ۲ گروه به گزارش عطر و تن آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی وششمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه های كلیات و دین معرفی گشتند.


به گزارش عطر و تن به نقل از روابط عمومی موسسه خانه كتاب، در مبحث كلیات سه كتاب«دانشنامه جغرافیایی شهری در آینه ادب پارسی، تألیف پرویز كردوانی، تهران: آكادمیك»، «فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مكتوب از روزگار كهن تا عصر حاضر: دیوان آتش اصفهانی ـ س، تألیف رضا سیدحسینی، احمد سمیعی گیلانی، سیدعلی آل داود، تهران: سروش» و «كتابشناسی موضوعی ـ تاریخی: از چاپكرده و نوشته های ایرج افشار (منتشرشده در سال های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۲۳)، تألیف میلاد عظیمی، تهران: مؤسسه خانه كتاب» به مرحله دوم داوری راه پیدا كردند.
در مبحث نسخ خطی دو كتاب «فهرست نسخه های خطی فارسی پاكستان (فهرست ۸۰۰۰ نسخه خطی كتابخانه های شخصی و دولتی): علوم قرآنی، حدیث، كلام، فقه و اعمال دینی، بیاض ها، چنددانشی، اخلاق، تألیف عارف نوشاهی، تهران: مركز پژوهشی میراث مكتوب» و «نسخه نامه: كانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها، تألیف حبیب الله عظیمی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی» جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه كتاب سال را كسب كردند.
همینطور در مبحث كلیات اسلام كتاب های «اخبار خاندان علیهم السلام در میراث مكتوب مدائنی (م ۲۲۵ ق)، تالیف حسین مرادی نسب، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی»، «نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان، تالیف چارلز آدامز و..، مهرداد عباسی و دیگران، تهران: حكمت»، «غزالی مجدد اسلام، تالیف اریك اورمزبی، ترجمه احسان مصحفی، تهران نامك»، «نقیب ابوجعفر یحیی بن ابی زید علوی(م ۶۱۳ ق) زیست نامه، دانش، روش و پیامد اندیشه ها، تالیف ناهید طیبی، قم: جامعه الزهرا» و «موسوعه الامام محمد الحسین آل كاشف الغطاء ۱۲ج، تالیف شیخ عبدالحلیم آل كاشف الغطاء، تصحیح گروه محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» بعنوان نامزد سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال عرضه شدند.
در مبحث «علوم قرآنی» هم كتاب های« قرآن كریم: ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیام رسان برای نوجوانان و جوانان، ترجمه علی ملكی، تهران: ویراستاران»، «تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات ۲ج، تالیف علی مدبر (اسلامی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، «چیستی عمل صالح در قرآن كریم: روشی معناشناختی، تالیف سیدمصطفی احمدزاده، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، «اصول و قواعد كشف استدلالی غرض سوره های قرآن، تالیف محمد خامه گر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، «میدان های معنایی در كاربست قرآنی، تالیف محمد ركعی و شعبان نصرتی، قم: دارالحدیث»، «آیات الولایه: دراسه تفصیلیه حول الآیات التی نزلت بشان امیرالمومنین و خاندان النبوه علیهم السلام، تالیف محمدجعفر طبسی، قم: مركز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام»، «امالی سیدمرتضی ۵ج، تالیف علم الهدی علی بن حسین موسوی ملقب به سیدمرتضی، ترجمه حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» و «معارف القرآن، میرزامهدی اصفهانی، تحقیق و تدوین مؤسسه معارف اهل البیت، قم: مؤسسه معارف اهل البیت، ۱۳۹۶» بعنوان نامزد این دوره از جایزه كتاب سال شناخته شدند.
كتاب های «روش نقد و بررسی روایات مهدویت، تالیف خدامراد سلیمیان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» و «نخستین اندیشه های حدیثی شیعه: رویكردها، گفتمن ها، انگاره ها و جریان ها، تالیف سیدمحمدهادی گرامی، تهران: دانشگاه امام صادق ضد السلام» جزء نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال در مبحث «حدیث» عرضه شدند.
در بخش «فقه و اصول» هشت كتاب «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن، تالیف سیدضیاء مرتضوی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، «بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منكر و اجرای حدود، تالیف سیدمصطفی محقق داماد، تهران: مركز نشر علوم اسلامی»، «فقه و حكمرانی حزبی، تالیف داود فیرحی، تهران: نی»، «فقه قرائت: فقه ادا و فقه موسیقی ادا، تالیف محمدصادق یوسفی مقدم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، «قبله شناسی یا قبله نمای جهان، تالیف حیدرقلی خان سردار كابلی، تصحیح مهدی سرابی، قم: معروف»، «غایه التعدیل فی معرفه الاوزان و المكاییل، تالیف حیدرقلی خان سردار كابلی، تصحیح محمود لطیفی، قم: معروف»، «آیات الاحكام من تفسیر التبیان، ۳ج، تالیف محمدبن حسن طوسی، تصحیح گروه محققان، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی» و «موسوعه احكام الاطفال و ادلتها: مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه والمذاهب الاخری، ۷ج، تالیف گروه نویسندگان، قم: مركز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام» به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه كتاب سال راه پیدا كردند.
در بخش «كلام» كتاب های«طورات كلام امامیه در مدرسه بغداد، تالیف سیدعلی حسینی زاده خضرآباد، قم: دارالحدیث»، «معنا و منزلت عقل در كلام امامیه، تالیف محمدجعفر رضایی، قم: دارالحدیث»، «معرفت اضطراری در قرون اولین اسلامی، تالیف علی امیرخانی، قم: دارالحدیث» و «جستارهایی در مدرسه كلامی كوفه، تالیف تعدادی از نویسندگان، قم: دارالحدیث» بعنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال شناخته شدند.
همینطور در بخش «عرفان» دو كتاب «عرفان و اخلاق اجتهادی (تبیین الگوی كلی از روش اجتهاد در عرفان و...)، تألیف مصطفی همدانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «فتح مفتاح الغیب (شرح مفتاح الغیب صدرالدین محمد قونوی)، تألیف محمد بن قطب الدین ازنیقی، تصحیح اسماعیل جابری، تهران: مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران» به مرحله دوم داوری راه پیدا كردند.
در بخش «سیره معصومین» هم سه كتاب«محمد(صلی الله ضد وآله): پیامبری برای زمانه ما، تالیف كارن آرمسترانگ، ترجمه علیرضا رضایت، انتشارات حكمت»، «میراث علمی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام (۶۰ـ۴۰ق): بررسی و تحلیل زمینه ها، شرایط، اقدامات و پاره ای از دستاوردها در رویارویی با نهاد خلافت اموی، تالیف محمد باغستانی كوزه گر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» و «سیر تطور و تحول اخبار سیره از بعثت تا هجرت، تالیف رمضان محمدی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» جواز ورود به مرحله دوم داوری را كسب كردند.
در بخش «ادیان دیگر» كتاب های «بررسی متنی و سندی متون مقدس یهودی ـ مسیحی، تالیف عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)»، «حكمت مسیحی (مطالعه ای تطبیقی با حكمت اسلامی)، تالیف شهرام پازوكی، تهران: مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران»، «كتاب های فراموش شده عدن، تالیف راذر فورد ایچ و پلت جی آر، ترجمه حسین توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب»، «بنیادگرایی: پیكار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسلام، تالیف كارن آرمسترانگ، ترجمه كیانوش حشمتی، انتشارات حكمت»، «الهیات و نظریه اجتماعی فراسوی عقل سكولار، تالیف جان میلبنك، ترجمه شهناز مسمی پرست و شهرزاد قانونی، انتشارات ترجمان علوم انسانی» و «فلسفه اندیشه دینی در اسلام و مسیحیت، تالیف لوئی گارده و ژرژ قنواتی، ترجمه احسان موسوی خلخالی، انتشارات حكمت» در لیست آثار راه یافته به مرحله دوم قرار گرفتند.
آیین اختتامیه سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و كتاب های شایسته قدردانی برگزار می گردد.1397/11/01
14:03:04
5.0 / 5
4946
تگهای خبر: جایزه , فرهنگ , كتاب , موسیقی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه